תפריט ויחידת ה Transport

ניתן לשנות מצבי תצוגה של ה Transport בכדי להקטין את המקום הפיזי שהוא תופס ע"ג המסך.
סקירת ה Transport תתבצע בהתאם לאפשרויות החלוקה:

לחיצה על העכבר הימני במקום ריק ב Transport תפתח את החלון הבא:


נתחיל משמאל לימין באפשרויות ה Performance, Record Mode, Locators:

אפשרויות הקלטה ליניארית לאודיו ול MIDI

אפשרויות ה MIDI

במצב Normal, בכל פעם שנקליט מעל קטע שכבר קיים בו מידע MIDI, ייווצרPart  חדש שיכיל את המידע החדש בחפיפה לקודם, בזמן השמעה נשמע את ה Part הפעיל בדומה לערוץ אודיו.
מצב מצוין לתיקון טעויות נגינה עם אפשרויות לשחזור.

במצב Merge, בכל פעם שנקליט מעל קטע שכבר קיים בו מידע MIDI , המידע החדש יתווסף למידע הישן מנקודת הכניסה להקלטה.
מצב מצוין להקלטת בקרי MIDI לאחר שהתפקיד כבר הוקלט.

במצב Replace, הקלטה מעל קטע שכבר קיים בו מידע MIDI תגרום למחיקתו.
מצב מצוין לתיקון טעויות בנגינה מבלי לשמור את המידע השגוי.

אפשרויות האודיו

במצב Normal או Merge, בכל פעם שנקליט מעל קטע שכבר קיים בו Audio Event ייוצר Event חדש שיסתיר את הקודם, בזמן השמעה נאזין ל Event העליון בכל פעם, שכן לא ניתן להאזין לשני Audio Events חופפים בו זמנית ע"ג אותו ערוץ.

במצב Replace, הקלטה באמצע Audio Event תגרום ליצירת רווח ב Event הישן בהתאם לאורך ההקלטה החדשה שביצעתם.

אפשרויות הקלטה לאודיו ו MIDI במצב לולאה

אפשרויות ה MIDI

-    בחירה במצב Mix תאפשר הוספת מידע MIDI ע"ג המידע שכבר הוקלט בזמן הקלטת הלולאה הקודמת בכל סבב.
-    בחירה במצב Overwrite תמחק את המידע שהוקלט בלולאה הקודמת בכל סבב.
-    בחירה במצב Stacked תגרום להקלטה בשכבות בפסים מקבילים מבחינת התצוגה הגראפית, ההקלטה האחרונה היא זו שתישמע, מצוין לעריכת Take אחד טוב מתוך כל ההקלטות.
-    בחירה במצב Stacked 2 תגרום להקלטה בשכבות בדומה לאפשרות הקודמת אולם הפעם נוכל להאזין בו זמנית לכל השכבות שהוקלטו, מצב טוב להוספת תפקידים נניח כמו בנגינת תפקיד תופים.

אפשרויות האודיו

-    בחירה במצב Keep Last תבצע שמירה של ההקלטה האחרונה שסיימה סבב שלם.
-    בחירה במצב Stacked תבצע שמירה של כל ההקלטות ע"ג הערוץ, אחת מעל השנייה בפסים מקבילים מבחינת התצוגה הגראפית, מצוין לעריכת Take אחד טוב מתוך כל ההקלטות.

צורת ההקלטה של קבצי האודיו במצב Stacked תקבע במסך ה Record של ה Preferences תחת תפריט ה File:


בזמן הקלטה בלולאה, המידע של כל ההקלטות נשמר בתוך קובץ אודיו אחד, לבחירה אם ליצור Regions או  Events יש משמעות רק לגבי אפשרויות המעבר בין ההקלטות השונות בזמן ההשמעה והעריכה.
תמיד תוכלו לבחור באפשרות המשולבת Events+Regions בכדי ליהנות מכל האפשרויות.

מצב כימות אוטומטי, Auto Quantize

הגדרת מיקום הסמן הימני והשמאלי


לסמן הימני והשמאלי חשיבות רבה בזמן העבודה, הם מאפשרים את קביעת הגבולות של לולאה למצב נגינה והקלטה, כניסה אוטומטית להקלטה בהתאם למיקום הסמן השמאלי ויציאה אוטומטית ממצב הקלטה בהתאם למיקום הסמן הימני, כלומר Punch In\Out אוטומטי, דילוג על הקטע המסומן ומאפשרים לקבוע את גבולות הקטע ליצוא קבצי אודיו ו MIDI.

ניתן לעדכן את מיקום הסמן השמאלי והסמן הימני במס' דרכים:

-    כשנעמוד עם העכבר מעל לערך המספרי, הסמן ישתנה לסמן חדש עם הערך +, כשנעמוד מתחת לערך המספרי הסמן יהפוך לסמן עם ערך -, כעת לחיצה על הספרות תעלה או תוריד את ערכן.

-    ניתן להשתמש בקיצור דרך, החזקה של המקש Ctrl תוך כדי לחיצה על הספרה 1 בלוח הספרות הימני של המקלדת, תשמור לנו את מיקום הסמן השמאלי, בהתאם למיקום הסמן הראשי באותו רגע. ביצוע אותה פעולה ובחירה של הספרה 2, תעדכן את מיקום הסמן הימני בהתאם למיקום הסמן הראשי.

-    כשנבחר Audio Event נוכל ללחוץ על המקש P וכך נקבל את הסמנים משני צדדיו, מצב מצוין בכדי להתחיל לעבוד על קטע אחד בלולאה.

-    ניתן ללחוץ על ה  או ה  ביחידת ה Transport תוך כדי לחיצה על כפתור ה Shift, והערך של הסמן הראשי יוכנס לזה שבחרתם.

-    ניתן לשנות את מיקום הסמנים גם דרך תפריט ה Transport שנסקר בהמשך.

בכדי לדלג על קטע מסומן תוך כדי נגינה, יש לדאוג להחליף בין הסמנים כך שהסמן הימני יהיה מצד שמאל של הסמן השמאלי (הקטע יסומן באדום במקום בתכלת) ואז להיכנס לנגינה/Play במצב לולאה   .

כפתורי ה Pre\Post Roll

כפתור ה Pre Roll מאפשר התחלת השמעה אוטומטית משמאלו של הסמן הראשי בלחיצה על כפתור ה Play. ערך הסטייה ייקבע בהתאם למצב השעון השמאלי ע"ג ה Transport בתיבות מוסיקאליות או בתיאור זמן אמיתי. מעולה למצב Punch In אוטומטי שכן נוכל לסמן את נקודת הכניסה להקלטה ע"י הסמן השמאלי ובכל פעם שנלחץ על כפתור ההקלטה הנגינה תתחיל קודם לכן בכדי לאפשר לנגנים להתאפס.

כפתור ה Post roll מאפשר עצירת הנגינה לאחר יציאה ממצב הקלטה אוטומטית, לכפתור זה משמעות רק אם בחלון ה Preferences בתפריט ה Transport הוגדרה האפשרות Stop After Automatic Punch Out.

בכדי להפעיל את אפשרות ה Pre\Post Roll יש ללחוץ על הכפתורים  ע"ג ה Transport או לגשת לתפריט ה Transport ולסמן ב V את אחת האפשרויות:

כפתורי ההפעלה הראשים של מכונת ההקלטה

גלגל השיוט החיצוני מאפשר נגינה לשני הכיוונים כך שככל שנתרחק מהנקודה האמצעית (שעה 12) תוגבר מהירות הנגינה. גלגל השיוט הפנימי יאפשר נגינה כל עוד נדאג לסובב אותו. סימני ה + - יאפשרו תזוזה קטנה קדימה או אחורה.

הפעלת מצב ה Play Order

 

קביעת קצב השיר, משקל ואפשרויות הסנכרון

במצב סנכרון ליחידה חיצונית, התצוגה תתאר את סטאטוס הסנכרון:

Offline –  אינו מוכן לסנכרון.
Idle –  מוכן לסנכרון, מזהה אות סנכרון נכנס למערכת.
Lock xx –  נמצא במצב סנכרון ואף מציג את חלוקת ה Frames לשנייה.

שמירת נקודות ציון לניווט מהיר

בחלקו האחרון של ה Transport נמצא את זיכרונות נקודות הציון, שעוני פעילות למידי/אודיו ואת זחלן העוצמה של היציאה הראשית:

בכדי להכניס נקודות ציון יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ה Shift ובזמן זה לבחור בעזרת העכבר השמאלי את אחד המספרים, בכדי לגשת לנקודת ציון כלשהי, יש לבחור את הזיכרון המתאים.
ניתן לפתוח גם ערוץ Markers ע"ג שולחן העבודה ובו תופיע תצוגה של כל נקודות הציון השמורות בזיכרון כולל נקודות לולאה, על כך בפרק שיוקדש לסוגי הערוצים השונים של התוכנה.


תפריט ה Transport

בגרסה 3 נוספו אפשרויות נגינה הנשענות על הערכים שקבענו לכפתורי ה Pre\Post Roll:

נניח שקבעתם ערך של 2 שניות לכפתור ה Post Roll, בחירה באפשרות Postroll From Selection Start תגרום לנגינה מתחילת הקטע הנבחר למשך 2 שניות ולעצירה, בחירה באפשרות Postroll From Selection End תגרום לנגינה מסיום הקטע הנבחר למשך 2 שניות ולעצירה.

אם קבעתם ערך של 3 שניות לכפתור ה Pre Roll, בחירה באפשרות Preroll to selection start תגרום לנגינה של 3 השניות שלפני תחילת הקטע הנבחר ולעצירה ואילו בחירה באפשרות Preroll to selection End, תגרום לנגינה של 3 השניות שלפני סוף הקטע הנבחר.

Retrospective Record

אפשרות ה Retrospective Record מבצעת הקלטה בדיעבד, כלומר אם בחרתם באפשרות זו, תפקיד MIDI שנוגן כחזרה דרך ערוץ שחומש להקלטה, תוך כדי השמעה של הפרויקט ולא הוקלט, ישוחזר ויוצב בנקודת תחילת ההשמעה לאחר בחירת האפשרות Retrospective Record בחלקו התחתון של תפריט ה Transport.

חלון הגדרות המטרונום

לקליק האלקטרוני יש צליל טורדני ולא נעים, עדיף תמיד להגדיר מכונת תופים שתשמיע אחד מצלילי התופים כמטרונום, במקרה כזה גם אם תשמע דליפה של המטרונום דרך האזניות בזמן ההקלטה, לרוב לא נצליח לשמוע זאת במיקס הסופי.

החל מגרסה 3 ניתן לייבא קבצי אודיו לאזור ה Audio Click, עליכם לבחור באפשרות Sounds במקום האפשרות Beeps והחלון ישתנה למצב הבא:

חלון הגדרות הסנכרון:

רעיון הסנכרון

רעיון הסנכרון הוא לגרום למכונה אחת לעקוב במדויק אחרי המיקום והמהלכים של המכונה השנייה, לשם כך נגדיר את המכונה היציבה יותר כמכונת ה Master והשנייה כמכונת ה Slave.
בכדי שנדע את מיקומן של כל אחת מהמכונות ע"ג המדיה נהוג להשתמש ב Time Code, תיאור זמן המחולק לשעות, דקות, שניות ופריימים- Frames.
מכונת ההקלטה האנלוגית ה Master מעבירה LTC לכיוון הסינכרונייזר, LTC הוא השם שניתן לאות הזמן כשהוא מועבר בכבלי אודיו בתוך המערכת, נהוג גם לקרוא לאות SMPTE או EBU.
הסינכרונייזר מתרגם את האות הנכנס לMTC  - MIDI Time Code שהוא השם שניתן לאות הזמן כשהוא מועבר בתוך כבלי ה MIDI.
השם שניתן לתיאור הזמן כשהוא מועבר בכבלי וידיאו הוא VITC.

מערכת ה Cubase SX משמשת כ Slave, היא מקבלת את תיאור הזמן שמועבר לה ב MIDI ועוקבת אחרי מכונת ה Master.

ה Word Clock הוא שעון בסיסי המיועד לסנכרן את שעון הדגימה של ממירי האודיו.

קיימת אפשרות לסנכרן את מערכת ה Cubase SX באמצעות MIDI Clock, כאן מדובר על שעון שנספר בהתאם ל Tempo\BPM לפי מס' התיבה שבה אנו נמצאים ולפי מיקום ה Cursor ביחס לאותה תיבה מוסיקאלית, זהו השעון המועדף לסנכרון מערכת ה Cubase עם מכונת תופים או עם סיקוונסר נוסף.

פרוטוקול ה MIDI Machine Control מאפשר לתוכנה להפעיל מכונות מסנכרנות באמצעות העברת פקודות הנגינה מה Transport של התוכנה אליהן, דהיינו הפעלה המכונות המחוברות באמצעות התוכנה.

בגרסה 3 נוספה האפשרות לשימוש בTransport  נוסף למכונה המסנכרנת, כך שתתאפשר שליטה על מכונת ה Master גם כשהתוכנה אינה מנגנת ובנוסף תוכלו באמצעות אותה יחידת Transport לחמש את ערוצי הקלטה של המכונה החיצונית.
מספר ערוצי ההקלטה של המכונה החיצונית הוגדרו במסך ה Sync Setup באפשרות Number of Audio Tracks.

את יחידת הTransport  הנוספת ניתן למצוא תחת תפריט ה Devices של התוכנה כ MMC Master.

 


עליכם לוודא שהאפשרות SysEx מסומנת ביחידת ה MIDI Filter שב Preferences תחת תפריט File.
מאחר ומדובר בתקשורת MIDI דו כיוונית, כל פקודה שנפעיל מהתוכנה תגובה בתשובה מהמכונה השנייה, ע"י ביטול אפשרות ה SysEx אנו מוודאים שהתשובות מהמכונה המסנכרנת לא יועברו אליה בחזרה.

בכדי להפעיל מצב סנכרון בין המחשב למכונה החיצונית יש להפעיל ביחידת ה Transport הראשית את כפתור ה Sync למצב Online.

פתרון בעיית סנכרון במקרה של נפילות באות ה Time Code